انواع فکس سرور ،مدل های فکس تحت شبکه
فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  برچسب شده با صحت تبادل فکس
صفحات/ راهکار فکس سرور سازمانهای دولتی                            
     
دوشنبه 9 دي 1392