انواع فکس سرور ،مدل های فکس تحت شبکه
فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  برچسب شده با خطوط PSTN
صفحات/ فکس سرور FOIP مدل SP Edition                            
     
يکشنبه 22 دي 1392