انواع فکس سرور ،مدل های فکس تحت شبکه
فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  برچسب شده با پروتکل LDAPS
صفحات/ فکس سرورهای SAGEMCOM                            
     
پنجشنبه 19 دي 1392