فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  فکس سرور مدل دیجیتال E1
فکس سرورهای مدل دیجیتال E1 :

خطوط تلفن E1 یکی از سرویسهای مخابراتی است که هر روزه در حال گسترش می باشند . این خطوط را می توان برای سرویس فکس نیز استفاده نمود . راهکار فکس سرور دیجیتال LINFAX را می توان به دو روش از طریق کارتهای تلفنی دیجیتال و یا دستگاههای VOIP Gateway  راه اندازی نمود .
در هر دو روش نیاز به یک دستگاه سرور مناسب جهت نصب نرم افزار و تنظیمات آن می باشد که با توجه به تعداد کاربران و تعداد خطوط منابع سخت افزاری متفاوت می تواند داشته باشد .

فکس سرور دیجیتال با کارتهای تلفن E1 :


تعداد خط فکس   60 port   120 port 240 port

فکس سرور دیجیتال با VOIP Gateway E1 :


تعداد خط فکس 1 port 2 port 4 port