فکس سرور OCEANFAX
فکس سرور myFAX
فکس سرور SAGEMCOM
فکس سرور linfax
 
  فکس سرورمدل آنالوگ
راه اندازی این سری از راهکارهای فکس به دو روش قابل انجام است :

1-    استفاده از کارتهای تلفنی

تعداد خط فکس 2 port 4 port 8 port 16 port 24 port


2-    استفاده از  دستگاههای VOIP Gateway


تعداد خط فکس 8 port 16 port 24 port 36 port 48 port